ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden/versie 01/01-05-2021 1 Beround Testing B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Beround Testing B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62710370, hanteert voor deze algemene voorwaarden de volgende definities:
a. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent;
b. Beround Testing B.V.: opdrachtnemer in de rechtspersoon als in de aanhef van dit artikel beschreven.
c. Derde: een (recht)persoon aan wie Beround Testing B.V. werkzaamheden heeft uitbesteed;
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten van elke aard en onder welke benaming dan ook door Beround Testing B.V.. Inkoop- of andere voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij Beround Testing B.V. deze (of onderdelen hiervan) uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.
1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbieding en acceptatie
2.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Beround Testing B.V. gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft. Offertes vervallen 14 dagen na dagtekening, en zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot dan toe is gegeven.
2.2 De opdrachtgever verstrekt aan Beround Testing B.V. alle voor de inrichting en uitvoer van de opdracht van belang zijnde informatie.
2.3 Beround Testing B.V. beschrijft in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging zo goed mogelijk de opdracht. Zo nodig worden leveringscondities vermeld. Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening door opdrachtgever én Beround Testing B.V. dan wel wanneer opdrachtgever Beround Testing B.V. reeds een aanvang met de opdracht heeft laten maken. In dat laatste geval worden de voorwaarden in de aanbieding of opdrachtbevestiging integraal door opdrachtgever aanvaard.

Artikel 3 – Verplichtingen Beround Testing B.V.
3.1 Beround Testing B.V. zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Beround Testing B.V. opgedragen taak mag worden verwacht. Voor zover niet nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen heeft deze verplichting het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Beround Testing B.V. geleverde dienst.
3.2 De opdracht wordt door Beround Testing B.V. vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitgevoerd. Gedurende de uitvoering zal regelmatig overleg met de opdrachtgever plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Indien tijdens de aanvaarding of de uitvoering van de werkzaamheden feiten of omstandigheden worden opgemerkt die de voortgang van de werkzaamheden of het resultaat
van de diensten negatief (kunnen) beïnvloeden, wordt de opdrachtgever hiervan direct in kennis gesteld.
3.3 Het gestelde in artikel 3.2 is eveneens van toepassing wanneer de werkzaamheden van Beround Testing B.V. onderdeel zijn van een door opdrachtgever geïnitieerd en/of gecoördineerd samenwerkingsverband met derden in de totstandkoming van een eindproduct, ongeacht de inrichting en wijze van dan wel de uitvoering in deze samenwerking. Voor zover leiding en toezicht van de opdrachtgever verondersteld wordt, is deze beperkt tot algemene zaken en behoudt Beround Testing B.V. regie over de daadwerkelijke invulling van de opdracht en de daarmee verband houdende werkzaamheden.
3.4 Beround Testing B.V. is voor de uitvoeren van de opdracht gerechtigd om werkzaamheden aan derden, te weten aan ondernemingen dan wel zelfstandigen zonder personeel, uit te besteden waarbij de werkingssfeer van toepasselijke bepalingen in deze algemene voorwaarden aan de orde is.

Artikel 4 – Verplichtingen opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens, die voor het verrichten van de opdracht noodzakelijk zijn, tijdig worden aangereikt en dat bestemde systemen toegankelijk zijn. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Beround Testing B.V. ter beschikking gestelde gegevens en autorisaties.
4.2 Beround Testing B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie of beschikbare systemen. Indien van toepassing dient de opdrachtgever in te staan voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers.
4.3 Feiten en omstandigheden, ontstaan door wijzigingen in beleid en/of organisatie en/of systemen van de opdrachtgever, dan wel in zijn directe (markt)omgeving, dienen onverwijld aan Beround Testing B.V. te worden gemeld, zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening kan worden gehouden.

Artikel 5 – Levertijd
5.1 Beround Testing B.V. zal al het mogelijke doen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de beschikbare informatie/documentatie en de medewerking die wordt verleend.
5.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Beround Testing B.V. geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden (toekomstige) schade.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Beround Testing B.V. opgeschort. Gedurende de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Beround Testing B.V. niet mogelijk is en deze periode de duur van 3 maanden overschrijdt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat. Indien Beround Testing B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Beround Testing B.V. gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
6.2 Als overmacht wordt onder andere beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, brand in gebouwen en/of voorraden, bedrijfsstoornissen, werkstakingen, belemmerende maatregelen van enige overheid, het niet tot niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onze leveranciers, ziekte/ tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van betrokken uitvoerende personen en voorts alle buiten de schuld van Beround Testing B.V. ontstane omstandigheden, die nakoming van onze verplichtingen, al dan niet tijdelijk, verhinderen.

Artikel 7 – In gebreke blijven opdrachtgever
7.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tot afname van producten en/of diensten niet nakomt, is deze na het verlopen van de betalingstermijn in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is Beround Testing B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en/of nakoming te vorderen van de gehele overeenkomst of een deel daarvan. Dit alles is geheel ter keuze van Beround Testing B.V., zulks onverminderd het recht op vergoeding van kosten, (toekomstige) schaden en rente.

Artikel 8 – Kwaliteit / reclameren
8.1 Reclameren m.b.t. de kwaliteit van de geleverde diensten kan tot uiterlijk 8 dagen na levering van de als onvoldoende ervaren dienst schriftelijk plaatsvinden. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Beround Testing B.V. in staat is adequaat te reageren.
8.2 Indien een reclamatie gegrond is, zal Beround Testing B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Indien het alsnog verwerken van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Beround Testing B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 – Prijzen
9.1 Alle door Beround Testing B.V. kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn steeds in euro’s en de opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen. In de tarieven zijn alle advies- en bureaukosten inbegrepen. De tarieven zijn inclusief reis- en verblijfkosten in Nederland, tenzij in de aanbieding deze kosten uitdrukkelijk apart zijn inbegrepen.
9.2 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. De kosten van derden die Beround Testing B.V. ten behoeve van de opdracht moeten maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend tegenoverlegging van nota’s. Indien in een offerte melding wordt gemaakt van een richtprijs, dan betreft het hier een vrijblijvende inschatting van de kosten.
9.3 Indien de werkzaamheden door Beround Testing B.V. zijn aangenomen tegen een vaste prijs, dan heeft deze prijs enkel betrekking op in de offerte beschreven werkzaamheden. Werkzaamheden die in aanvulling op (of als wijziging op) de geoffreerde werkzaamheden worden uitgevoerd (het zgn. “meerwerk”), zullen, nadat opdrachtgever dit meerwerk heeft goedgekeurd, op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9.4 Beround Testing B.V. heeft het recht jaarlijks de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen 7 werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden
10.1 Diensten van Beround Testing B.V. worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht middels maandelijkse facturatie per e-mail.
10.2 Betaling van een factuur strekt tot tevredenheid van de opdrachtgever over de gefactureerde werkzaamheden en/of resultaten, waarbij de betaling van een eindfactuur strekt tot beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever.
10.3 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien Beround Testing B.V. 30 dagen na vervaldatum geen betaling heeft ontvangen, is Beround Testing B.V., naast hetgeen vermeld staat in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, ook gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen tot het moment dat de openstaande facturen worden voldaan.
10.4 Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is deze naast het reeds verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 11 – Vertrouwelijke informatie
11.1 Beround Testing B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Zij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
11.2 Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van Beround Testing B.V., aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en/of de (inhoud en wijze van) rapportages, voor zover uit de opdrachtbevestiging of inhoud van de opdracht niet anders blijkt.

Artikel 12 – Wijziging van de opdracht
12.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
12.2 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
12.3 Opdrachtgever en Beround Testing B.V. hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijke overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities, na overeenstemming tussen partijen, worden toegevoegd aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

Artikel 13 – Duur en beëindiging
13.1 Indien en voor zover de gesloten overeenkomst een bepaalde duur overeenkomst is, wordt de duur van de overeenkomst telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd voor zover de opdracht (nog) niet is voltooid.
13.2 In geval van voortijdige beëindiging zal, tenzij anders overeengekomen, een opzegtermijn van 1 maand worden aangehouden. Tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch Beround Testing B.V. kan in het geval van voortijdige beëindiging enig aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen, behoudens als vermeld in deze algemene voorwaarden.
13.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Partijen informeren elkaar terstond zodra de situaties als beschreven in dit artikel zich voordoen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
14.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Beround Testing B.V. verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die merendeel buiten invloed van haar vallen. Ofschoon de opdracht door Beround Testing B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan zij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de verrichte studies, uitgevoerde onderzoeken/audits en verstrekte adviezen.
14.2 Beround Testing B.V. is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen, zijnde grove schuld of opzet, in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van haar voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag dat door de beroepsaansprakelijk-heidsverzekering van Beround Testing B.V. wordt uitgekeerd, of in het geval de betreffende verzekering niets uitkeert, het voor de desbetreffende diensten verschuldigde honorariagedeelte zoals beschreven in artikel 14.3.
14.3 Bij opdrachten met een looptijd langer dan 4 weken is de aansprakelijkheid van Beround Testing B.V. beperkt tot 50% van het over de laatste 4 weken, tot aan het moment van de aansprakelijkstelling, verschuldigde honorariumgedeelte. Voor opdrachten met een vaste prijs of projectprijs wordt het honorariumgedeelte van de laatste 4 weken bepaald door de totale opdrachtwaarde evenredig te verdelen over de beoogde of, in het geval deze langer is, daadwerkelijke looptijd. Bij opdrachten met een looptijd van 4 weken of korter, bedraagt het honorariumgedeelte 50% van de totale opdrachtwaarde.
14.4 Voor zover Beround Testing B.V. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Beround Testing B.V. of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na het verbreken van de relatie met haar. Beround Testing B.V. is niet aansprakelijk voor geleden gevolgschade, noch voor schade geleden door derden. De opdrachtgever vrijwaart haar hiervoor.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Beround Testing B.V. behoudt zich inzake intellectueel eigendom de rechten voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
15.2 Ook behoudt Beround Testing B.V. het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 – Garantie
Door Beround Testing B.V. afgegeven garanties met betrekking tot niet door haar ontwikkelde producten worden slechts gegeven, indien en voor zover de betreffende leverancier aan Beround Testing B.V. een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte (toekomstige) schade dekt.

Artikel 17 – Wijziging van de voorwaarden
17.1 Beround Testing B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
17.2 Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging en/of aanvulling in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan opdrachtgever tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Artikel 18 – Geschillenregeling en toepasselijk recht
18.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen of gedeelten van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Beround Testing B.V. en de opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
18.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar Beround Testing B.V. is gevestigd aanhangig worden gemaakt.
18.3 Behoudens bewijs van het tegendeel, zijn ter zake de tussen partijen gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Beround Testing B.V. beslissend.

Artikel 19 – Aanvullende bepalingen ten behoeve van Wet Dba
Op overeenkomsten op basis van deze algemene voorwaarden van Beround Testing B.V., zijn de relevante/ gearceerde bepalingen van toepassing in de meest actuele versie van een door de Belastingdienst beoordeelde algemene modelovereenkomst, voor zover er sprake is van inzet van een zelfstandige (derde). De desbetreffende bepalingen luiden vooralsnog als volgt:
a. Beround Testing B.V., derde en haar Opdrachtgever wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
b. Beround Testing B.V., derde en haar Opdrachtgever beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
c. Beround Testing B.V., derde en haar Opdrachtgever kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
d. Beround Testing B.V. en/of derde accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
e. Beround Testing B.V. en/of derde deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Beround Testing B.V. en/of derde zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.
f. Beround Testing B.V. en/of derde is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
g. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Beround Testing B.V. en/of derde ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 20 – Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)
Als gevolg van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. Door de aard van de dienstverlening en de verrichte werkzaamheden ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat Beround Testing B.V. bij de opdrachtgever aanwezige persoonsgegevens verwerkt zoals beschreven in de Avg.
b. In het verlengde van lid a van dit artikel geldt dit ook wanneer aan Beround Testing B.V. niet expliciet de opdracht wordt verstrekt tot verwerking van persoonsgegevens, maar de verwerking van persoonsgegevens een uitvloeisel is van de geleverde diensten aan opdrachtgever, dan is zij geen verwerker.
c. Zo ook wanneer Beround Testing B.V. de middelen van de verwerking bepaalt en zelfstandig beslist hoe de verwerking wordt uitgevoerd, heeft zij zeggenschap over de verwerking en is er geen sprake van verwerkerschap door haar.
d. Beround Testing B.V. is geen verwerker wanneer zij aan het rechtstreeks gezag van de opdrachtgever (de verwerkingsverantwoordelijke) is onderworpen. Een dergelijke situatie wordt dan aangeduid als ‘intern beheer’ waardoor er dan geen sprake is van verwerkerschap door Beround Testing B.V..
e. Voor er sprake kan zijn van verwerking van persoonsgegevens bij de opdrachtgever, in het verlengde van de vorige leden dan wel op andere wijze, vindt deze altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Beround Testing B.V. heeft nimmer zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor de opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan anderen. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat hij het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. Voor zover er sprake kan zijn van enige verplichting van het aangaan van een verwerkersovereenkomst, ligt het initiatief en de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.
f. Beround Testing B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor onrechtmatige verstrekkingen aan dan wel onzorgvuldig handelen met persoonsgegevens door de opdrachtgever dan wel ingehuurde derde in relatie tot wet- en regelgeving ter bescherming van privacy of in strijd met een tussen Partijen gesloten verwerkersovereenkomst. De opdrachtnemer dan wel ingehuurde derde vrijwaren Beround Testing B.V. voor vorderingen van anderen.

Artikel 21 – Vrijwaring
21.1 Indien er geen separate en getekende vrijwaringsverklaring is overeengekomen tussen opdrachtgever en Beround Testing B.V., in het kader van de door haar uit te voeren werkzaamheden, dan zijn de bepalingen in dit artikel van toepassing.
21.2 Beround Testing B.V. (inclusief eventuele derde) is nimmer aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, en mitsdien is zij in geen geval gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade voorvloeiende uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever of welke schade dan ook, veroorzaakt door alle acties en gevolgen die onderdeel zijn van de opdracht, dan wel waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat deze onderdeel zijn van de opdracht.
21.3 Opdrachtgever vrijwaart Beround Testing B.V. (inclusief eventuele derde) nadrukkelijk en zonder beperkingen van rechtsvervolging voor alle acties en gevolgen die onderdeel zijn van de opdracht, dan wel waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat dit onderdeel is van de opdracht.

Artikel 22 – Slotbepaling
22.1 Deze algemene voorwaarden zijn allereerst in werking getreden op 1 mei 2021.
22.2 In het geval van wijzigingen in bepalingen zal dit blijken uit de wijziging van het versienummer en de vermelding van de datum van wijziging in de voettekst van de gewijzigde algemene voorwaarden.